Når barnet er pårørende

Når barnet er pårørende

Helsedirektoratet har spesifisert ansvar og oppgaver til dette i et eget rundskriv. Rundskrivet omhandler blant annet bestemmelser i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som:

  • regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende 
  • pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell.

Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.

Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand.

Formålet med bestemmelsene er: 

  • å sikre at barna blir fanget opp tidlig, 
  • at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når en forelder blir alvorlig syk,
  • å forebygge problemerhos barn og foreldre.

Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og i private helsetjenester.

Anbefalt lesing

Norsk Helseinformatikk Når barn blir pårørende – helsenorge.no