Barn med utviklingsforstyrrelser

Barn med utviklingsforstyrrelser

Noen ganger vet vi allerede i nyfødtperioden at barnet har utviklingsforstyrrelser. Det kan være barn med ulike syndromer og/eller anomalier. Hvor langt et eventuelt sykehusopphold blir, avhenger av barnets helse, behov for nyfødtmedisinske behandlingstiltak og/eller utredning. Ofte kan familen være tilbake i sin hjemkommune relativt snart. De skal følges opp på helsestasjon etter gjeldende retningslinjer.

Noen foreldre vil ta utfordringene når de kommer, mens andre kan ha et sterkt behov for å orientere seg i gjeldende regler og støtteordninger. Informasjon om Jungelhandboka kan være et sted å begynne. Jungelhandboka 2015(pdf) er en skriftlig veiviser i et komplekst nettverk av offentlige reguleringer, føringer og tilbud – den er laget av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for å dempe frustrasjoner og fremme en begynnende oversikt hos de berørte. Dessverre oppdateres ikke denne boka lenger men hjemmesiden til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO) oppdateres.

Enheter innen barnehabilitering ivaretar i stor grad Helse Nord sitt oppfølgingsansvar for disse barna og deres familier (info om habiliteringstilbud  i Helse Nord). Barnehabiliteringsenhetene er knyttet til Barneavdelingene ved de tre største sykehusene i Nord Norge. Enhetene består av bredt sammensatte tverrfaglige team og utreder og følger opp barn med fysiske, sansemessige, intellektuelle funksjonshemminger. De bistår det lokale hjelpeapparatet som har behov for hjelp til utredning og tilrettelegging.

Barnehabiliteringen i Finnmarkssykehuset er lokalisert ved Hammerfest Sykehus.

Barnehabiliteringen i UNN er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord Norge avd. Tromsø.

Barnehabiliteringen i Nordlandssykehuset er lokalisert ved sykehuset i Bodø.

Barnehabiliteringen Helgelandssykehuset har et tilbud i Mo i Rana

I tillegg har Helse Nord Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på en rekke steder. I BUP’ene ivaretas barn med psykologiske og atferdsmessige vansker. Grenseoppgangen mellom arbeidsfeltene til barnehabilitering og BUP’ene er i noen grad fleksible for at barn som har sammensatte plager i størst mulig grad skal kunne forholde seg til et oppfølgingsteam. Oversikt over det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet finner du under underliggende enheter.

Alle barnehabiliteringsenhetene har nært samarbeid med det lokale hjelpeapparatet, via barnehage, skole, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og helsestasjonene. I tillegg samarbeider de med andre institusjoner som har fylkesdekkende funksjoner som BUP og Hjelpemiddelsentralen, samt institusjoner som har regionale eller landsdekkende funksjoner som Nordnorsk kompetansesenter for rus (KorusNord), Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og Autismeteamet ved Barnehabiliteringen i UNN. Statped tilbyr kompetanseheving spesielt til PPT i Norge.

Informasjon om Senter for sjeldne diagnoser finner du på denne nettsiden. Senteret er knyttet til Oslo Universitetssykehus. 

Nasjonale og regionale tjenester er en nettside for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansesenter i spesialisthelsetjenesten. 

Helse Nord har Lærings- og mestringssenter i hele landsdelen. Oversikten finner du på denne nettsiden.

ANBEFALT LESING

Kauss KV (2016).no De forbudte følelsene. Reportasje på Sykepleien.

NFU – Norsk Forbund for Utviklingshemmede har en ressursside med lenker til nyttige nettsteder.