Helsestasjonens rolle

Helsestasjonens rolle

Helsestasjonens oppgave er å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for gruppen 0-20 år[38] [40] [75]. Helsestasjonsarbeidet deles inn i to grupper; Helsestasjon 0-5 år og Skolehelsetjenesten. Alle tjenestene i helsestasjonen er gratis.

De aller fleste kommuner har også jordmortjeneste som er organisert under Forebyggende helsetjenester. Jordmødrene ivaretar den gravide og det behov som den blivende familie har i svangerskapet og fram til fødsel. Kommunalt ansatte jordmødre, eller jordmødre ved ulike legekontor har kontakt med helsesøstre i varierende grad.

Helsestasjon 0-5 år er et tilbud til barn og deres familie fra fødsel og fram til skolestart. Her følges barnet og familien med konsultasjoner til faste tidspunkt[38].

Helsesøster setter alle vaksinene i vaksinasjonsprogrammet som fastsettes og oppdateres av Folkehelseinstituttet[39]. Barna blir veid, får målt høyden, og hodeomkrets[29]. Det gjøres tester av syn, hørsel, motorisk utvikling og språkutvikling. Man kartlegger og veileder i forhold til ernæring, søvn, ulykkesforebygging, samspill, tilknytning og grensesetting. Ved spesielle alderstrinn gjøres det en standardisert legeundersøkelse.

Helsestasjoner finnes i alle kommuner og deres oppgaver svært mangeartede. I tillegg til offentlige retningslinjer er helsestasjonens virksomhet skrevet ut i både rapporter og bøker[38] [40] [41] [42]. Via bruk av siden “helseadresser.no” kan man finne ut hvilke tilbud som finns i ulike kommuner.

Retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten er beskrevet i egen veileder fra Helsedirektoratet. Veilederen illustrerer bredden og mangfoldet i helsesøsters kontakt med familiene: Barnets trivsel og vektøkning, amming og annen ernæring, samspill, fødselsopplevelser, foreldrerolle, familiesituasjon, sosialt nettverk, mors fysiske og psykiske helse, barnestell og -utstyr, barneulykker, røyking, inneklima, rusmidler, krybbedød, trygdeytelser, etterkontroll og prevensjon. I 2016 ble det utgitt en ny bok med oppdatert forskningsbasert kunnskap relatert til forebyggende helsearbeid[75].

I løpet av hjemmebesøket gjennomgår også helsesøster familieanamnesen og gjør en somatisk helseundersøkelse:

  • Hud: Gulsot/icterus, inspeksjon av navle, anamnese når det gjelder hudsykdommer og atopi.
  • Hals: Torticollis.
  • Atferd/kontakt: Barnets temperamentsstil og initiativ til kontakt.
  • Bevegelsesmønstre: Symmetriske bevegelser, Hyper/hypertoni.
  • Syn: Blikk-kontakt.
  • Hørsel: Hørselsreaksjon.

Anbefalt lesing

Sintef-rapport 2020. Helsesykepleiere i helsestasjons og skolehelsetjenesten.

Glavin K, Kvarme LG (2003) Helsesøstertjenesten:fra menighetssykepleie til folkehelsevitenskap. Oslo: Akribe