Nyfødtseksjoner i Nordnorske barneavdelinger

Nyfødtseksjoner i Nordnorske barneavdelinger

En utfordrende start kan skyldes ulike faktorer
På landsbasis innlegges i gjennomsnitt drøyt 10% av alle levendefødte barn i Norge på nyfødt-intensivavdelinger.  Totalt 6425 nyfødte måtte behandles for ulike sykdommer i nyfødtperioden i 2020. Detaljer om behandling av nyfødte i sykehus (årsaker, behandlingsformer, oppholdsstatistikk etc) er tilgjengelig fra Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister.

Nyfødte i Nord-Norge
I 2020 ble det født 1995 barn i Nordland, 2219 barn i Troms og Finnmark (Statistisk sentralbyrå).
Syke nyfødte barn i Helse Nord behandles enten ved Nyfødt-Intensiv i BodøNyfødt-Intensiv i Tromsø, eller ved Barneavdelingen på Hammerfest sykehus. Bilder fra disse tre seksjonene er presentert under:innlegges i gjennomsnitt 

Betydningen av foreldres tilstedeværelse
Barn innlagt på sykehus har rett å ha en forelder hos seg under hele oppholdet. jfr. Lovdata
I 2005 fikk prematurt fødte barn i Norge styrkede rettigheter ved at både mor og far kan være tilstede hos barnet under store deler av oppholdet på Nyfødt-Intensiv. NAVs side om rettigheter ved sykdom i familien

Nyfødt-intensiv seksjoner er i svært varierende grad tilrettelagt for døgnkontinuerlig familiebasert omsorg. Pr. 2016 er det kun en avdeling i Norge som er bygget for å gi rom til foreldrene i avdelingen ( Vestre Viken,Drammen). Barnets rett til å ha en av foreldrene tilstede erbeskrevet på nettsiden til Helsenorge. Imidlertid forsøker alle barneavdelinger å tilrettelegge så godt de kan.

Regionale organisatoriske føringer
Nasjonale retningslinjer/prosedyrer for behandling av syke nyfødte og premature er beskrevet i Metodebok i nyfødtmedisin. Spesialister i nyfødtmedisin ved UNN, Tromsø er forfattere av denne ressursen som revideres jevnlig.

For å sikre best mulige behandlingsresultat har Helse Nord sentralisert behandling av de aller minste for-tidlig-fødte barna (født før GA 26 uker) til Nyfødt-intensiv ved UNN, Tromsø. Barn født i 26. gestasjonsuke eller senere behandles i Bodø eller Tromsø, mens barn fra Finnmark får behandling i eget fylke (ved barneavdelingen i Hammerfest) om de fødes i uke 32 GA eller senere.

Få behandlingssteder innebærer at mange familier må tilbringe flere uker/måneder til dels langt borte fra hjemmet. På bakgrunn av dette har vi laget små presentasjoner av nyfødt-seksjonene i Bodø, Tromsø og Hammerfest. Kanskje kan dette hjelpe mødre og fedre som vet de er i risiko for prematur fødsel til å forberede seg. Det kan også hjelpe helsepersonell i primærhelsetjenesten til bedre kjennskap til de miljøene familiene har levd i før de kommer hjem. 

I tillegg er det laget en oversikt over institusjoner og hjelpetiltak som kan være nyttig å kjenne til i denne fasen.

ANBEFALT LESING

Aarø MR. For tidlig fødte barns faglige og sosiale utfordringer, en litteraturstudie. Masteroppgave i spesialpedagogikk.     Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Pedagogisk institutt NTNU. 2011. 

Gehlin S, Widahl K (2016). Föräldrars upplevelse av personalens stöd på en neonatalavdeling. En retrospektiv kvalitativ studie(pdf). Spesialistsjuksköterskaprogrammet, Uppsala Universitet, Sverige. 

Schytz Lindquist J, Streitlien S, Flacking R, Baggens C (2016). Realiteten som hinder för at uppleva visionen: personalens upplevelser efter gjennomförd flytt till ny vårdbyggnad och införande av samvärd på neonatalavdeling. Studie(pdf) ved Spesialistsjulsköterskaprogrammet, Linköpings Universitet. 

Landsem IP, Brøndbo S. En bedre start for deg og din baby. Hvordan forstå ditt nyfødte barn. Tromsø 2012, Landsem forlag (160 s). www.enbedrestart.no