Behov for ekstra hjelp/tiltak i familien

Behov for ekstra hjelp/tiltak i familien

Det er kjent at risiko for utviklingsproblemer og samspillsvansker er ujevnt fordelt mellom familier og ulike grupper av befolkningen. Barn som utsettes for vold, rus, traumatiske hendelser eller som ikke blir tilstrekkelig sett, møtt og ivaretatt av sine omsorgspersoner er i høy risiko. Dette forekommer oftere i familier med rusmisbruk og psykiske lidelser hos foreldre. De siste årene har regionale kompetansesentra med fokus på vold og traumatisk stress (RVTS’ene) formidlet mye ny kunnskap om hva dette kan bety for barn i utvikling på kort og lang sikt. I sidemenyen til dette kapitlet er noen viktige kunnskaps- og kompetanseområder beskrevet. Flere vil bli føyet til etterhvert som nettverket utvikler seg.

Anbefalt lesing

Høybråten Sigstad HM (2011).Identifisering av psykososial risiko hos små barn, en surveystudie blant helsesøstre. Spesialpedagogikk.

Kunnskapssenteret FHI (12/2015). Rapport fra Kunnskapssenteret – Systematisk oversikt. Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år

Voksne for barn