Vanskelige forhold i familien

Vanskelige forhold i familien

Vanskelige forhold kan være knyttet til kvinnens fysiske og psykiske helse, relasjon til partner og partners helse, samt forhold i deres livsmiljø. Vold er ett problem i denne sammenhengen og Helsedirektoratet viser til at omlag 4 % av alle gravide i Norge blir slått eller mishandlet. I 2014 utarbeidet Helsedirektoratet derfor en nasjonal faglig retningslinje (PDF) for svangerskapsomsorgen som gir råd om hvordan man kan avdekke vold.

Her oppsummeres anbefalingene:

  • Det anbefales at helsepersonell som ledd i svangerskapsomsorgen stiller alle gravide spørsmål om vold, både nåværende og tidligere erfaringer.
  • Det anbefales at en eller flere svangerskapskonsultasjoner settes av til samtale med kvinnen alene.
  • Kvinnen skal ha individuell oppfølging når vold avdekkes, og hun må få mulighet til å være med på å bestemme tiltak og hjelp.
  • Det anbefales at helsepersonell ikke dokumenterer voldserfaringer i dagens helsekort for gravide.
  • Ved identifisert voldserfaring er det viktig at helsepersonell samarbeider tverrfaglig, særlig ved risikovurdering, sikkerhetsarbeid og ved behov for henvisning til andre instanser.
  • Kommunen skal sørge for at helsepersonell har nødvendig opplæring og kompetanse og kommunen har ansvar for oppfølging når vold mot gravide avdekkes.
  • Kvinnen bør spørres flere ganger gjennom svangerskapet ved tilstander assosiert med vold i nære relasjoner.

Når det gjelder familier der rus er et problem, har Helsebiblioteket en oversikt over norske spesialtiltak for gravide og familier.