Barn med sansetap

Barn med sansetap

Barns kommunikasjon med mennesker rundt seg, utvikling og læring forutsetter at de har god syns- og hørselsevne, eller at problemer er identifisert og tiltak for å kompensere for vansker er iverksatt. I faglitteratur skilles det mellom medfødte og ervervede sansetap. Sansetap kan ha svært ulike årsaker, de kan oppleves på mange ulike måter og ikke minst – de kan ha mange ulike grader.

I nyfødtperioden er det et tilbud om hørselstest av nyfødte før de forlater fødeinstitusjon. Barn som framviser avvik kan utredes grundigere av spesialist. Der alt ser bra ut vil moderat nedsatt hørselssans eller seinere ervervet sansetap kunne bli uidentifisert over lengre tid. Det samme gjelder barn med synstap eller synsforstyrrelser. Nettsiden SANSETAP.NO er en nasjonal ressurs for alle som møter barn med sansetap – eller som i sine roller har ansvar for å oppdage barn med vansker. 

Noen barn har komplekse og sammensatte sansesvekkelser. Disse står i risiko for å bli feildiagnostisert med både lærevansker, kognitiv svekkelse og psykiske problemer. Kunnskap om hvorvidt et barn har mulighet til å kommunisere er livsviktig for barns utvikling fra spedbarnsalder til voksenliv. I Nord-Norge er Regionalt senter for døvblindhet et spesialisttilbud til mennesker i alle aldre som lever med sammensatte sansetap. De utgjør et av flere sentra i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Pr. 2017 yter de tjenester til ca 60 personer med påvist døvblindhet i Nord-Norge og deres familier og nettverk. Av disse er cirka 15 barn og unge under 18 år. Det er trolig flere som kunne behøvd deres tjenester, mørketallene antas være betydelige. Den nasjonale kompetansetjenesten har flere meget gode brosjyrer som er rettet mot barn, HERFRA kan du laste ned og skrive ut.