Barns psykiske helse – informasjonskilder

Barns psykiske helse - informasjonskilder

Flere norske nettportaler bidrar nå med oppdatert kunnskap om småbarns psykiske helse, både når det gjelder forebyggings- og oppfølgingsaspekter. Under finnes kortfattet informasjon og lenke til gode informasjonskilder.

Bufdir har et spesielt ansvar for alle som er under utredning for behov av forsterket omsorg og/eller som mottar tjenester fra barnevernet. Her finner du god informasjon til foreldre til små barn.

Denne ideelle organisasjonen har i over 50 år jobbet for å styrke barns psykiske helse i Norge. På sine nettsider har de en egen portal om barn og psykisk helse.

Hjelptilhjelp.no drives av Hjelp til Hjelp AS som er en non-profit virksomhet. Her presenteres fagstoff om mange forhold/lidelser for mennesker i alle aldre. Portalen har også en unik søkefunksjon hvor man kan lete etter ressurser innenfor psykisk helsehjelp i egen kommune/fylke/region

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ble opprettet i 2007, og er en «tjeneste for tjenestene» i Norge. Kompetansenettverket er organisatorisk tilknyttet RBUP Øst og Sør, og er finansiert av midler både fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Det nasjonale nettverket driver mange kurs, undervisnings- og forskningsaktiviteter. De har også utviklet nettbaserte informasjonssider som er tilrettelagt for både foreldre og helsepersonell, her.

Anbefalt lesing

Building Adult Capasities to improve child outcomes: Theory of Change – videoanimasjon

Moe V, Slinning K, Hansen MB (red.). Handbok i sped- og småbarns psykiske helse. Oslo, Gyldendal Akademisk forlag; 2010.