Nettverket

Om Nordnorsk fagnettverk

Målsettingen med nettsidene til det regionale fagnettverket er at helsearbeidere i Helse Nord skal ha en arena hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre i vår region.

logo

For å kunne nå målsettingen med nettverket må vi

  • Favne kjeden av aktører som møter den gravide kvinnen og familien fra før fødselen, gjennom føde og barseloppholdet i sykehuset og ut i hjemkommunen.
  • Ha en tverrfaglig tilnærming hvor jordmødre, barnepleiere, barnesykepleiere, barneleger, fysioterapeuter, førskolelærere, psykologer og familieterapeuter bygger ny og felles kunnskap sammen.
  • Ha deltagelse fra alle de tre nord-norske fylkene og fra både spesialist og primærhelsetjenesten

“Sped- og småbarn, Fagnettverk Nord” er et svar på utfordringer knyttet til å skape “sømløse systemer” for  oppfølging av barn i risiko for skjevutvikling og deres familier i vår langstrakte landsdel.

Kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder. Dette nettstedet skal bidra til at små barn i hele Nord-Norge skal få best mulig oppfølging og hjelp uansett hvor de bor.

Flere i nettverkets utvikler/forfatter gruppe har vært involvert i gjennomføring av Prematurprosjektet i Tromsø (Tromsø Intervention Study on Preterms, forkortet TISP). TISP er enestående i sitt slag i Norge og anerkjent internasjonalt for sitt betydelige forskningsbidrag gjennom mange artikler. Studien har bidratt med ny kunnskap om hva som kan hjelpe prematurt fødte barn og deres foreldre til å skape gode samspillsmiljøer som styrker disse barnas utvikling. Forskningsartikler, foredrag og undervisningsaktivitet er tilgjengelig via studiens egen hjemmeside. http://uit.no/prematur.

Nettverket “DeMinste” ble opprettet i 2011. En søknad til Helse Nord om et nytt fagnettverk ble støttet med kr 40 000,-. Søknad var forankret hos klinikkleder i Barne- og ungdomsklinikken (BUK) i UNN HF. Det ble arrangert en workshop i Tromsø desember 2011 hvor fagfolk fra alle HF’ene var invitert. Konklusjonen fra denne workshopen var at vi trengte et nettsted som kunne bidra med kvalitetssikret kunnskap om dette feltet. 

Siden 2011 har en “utviklergruppe” arbeidet sammen med e-læringsportalen Helsekompetanse.no om å utvikle et nord-norsk nettsted for faglig informasjons- og kunnskapsutveksling på tvers av helsetjenestenivå og profesjonsgrenser. Helse Nord har støttet fagnettverket i dette arbeidet.

Det siste året har en “redaksjonsgruppe” utformet det konkrete tilbudet. 
I oktober 2017 samlet nettverket seg igjen. Denne gangen i Bodø for faglig påfyll og gode diskusjoener om veien videre. Nettverket skulle igjen samles i 2020. Pga corona-pandemien foregikk samlingen i Alta digitalt. 

Inger Pauline Landsem: Klinisk spesialist i neonatalsykepleie/forsker ved Barne- og Ungdomsklinikken i UNN, Førsteamanuensis ved bachelorutdanning i sykepleie, UiT, Norges arktiske universitet. Initiativtaker til fagnettverket i 2011 og ledet arbeidet i 2 år, deretter vært en del av utvikler/forfatter/redaksjonsgruppen før hun igjen har tatt over lederstafetten. Inngår i nasjonalt NBO-trenerteam tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Nina Bøhle Cheetham: MSc, Barnesykepleier, Klinisk spesialist i barnesykepleie, Universitetslektor Bachelor i sykepleie, IHO, UiT Norges arktiske universitet. Ledet arbeidet med nettverket i 2 år og deretter en del av utvikler/forfatter/redaksjonsgruppen. Inngår i nasjonalt NBO-trenerteam tilknyttet Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Jorunn Tunby: Barnesykepleier, Førstelektor Master i barnesykepleie ved IHO, UiT Norges arktiske universitet, tidl. koordinator Prematurprosjektet i Tromsø ved BUK, UNN Tromsø. Ledet fagnettverket en periode og en del av utvikler/forfatter/redaksjonsgruppen. Nasjonalt ansvar for opplæring i NBAS-metoden, Neonatal Behavioral Assessment Scale – en metode for vurdering av nyfødte barns adferd.

Gunnbjørg Andreassen: Jordmor, Fag og forskningsjordmor ved Kvinneklinikken UNN Tromsø, medlem av utvikler og forfattergruppa. Har deltatt i arbeidet med å utvikle de nasjonale kvalitetsindikatorer for graviditet og fødsel.

Mary-Line Mikalsen: Helsesøster, Fagkoordinator forebyggende Helsetjenester i Tromsø Kommune, medlem av utviklergruppa siden 2015.

Ann-Magritt Jensen: Lege i spesialisering, barne- og ungdomspsykiatri i Nordlandsykehuset Lofoten. Hovedinteresse sped- og småbarns psykiske helse. Medlem av utviklergruppa fra 2012.

Gunn Kristin Øberg: PhD, Fysioterapeut, Klinisk spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, førsteamanuensis Masterprogram i helsefag, studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi fordypning barn og voksne, IHO, UiT Norges arktiske universitet/ Forsker UNN. Instruktør i undersøkelsesmetoden Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS). Medlem av utviklergruppa siden 2012.

Catharina E A Wang: Professor i klinisk psykologi ved Institutt for psykologi, UiT, psykologspesialist ved BUP, UNN, prosjektleder for “Psykhjelpen for de minste” og forskningsprosjektet “God Start for Små i Nord”. Medlem av utviklergruppa siden 2015.

Ingjerd Gåre Kymre: Førsteamanuensis Nord universitet, Bodø, barnesykepleier med lang erfaring fra Nyfødt-intensiv i Bodø, doktorgrad i profesjonspraksis med fokus på forutsetninger for hud-mot-hud omsorg for premature barn og deres foreldre. Er opptatt av helsefremmende tenkning i nyfødt intensiv praksis. Medlem av utviklergruppa siden 2015.

Inger Kopland: Barnesykepleier, lang erfaring fra Nyfødt-intensiv i Tromsø. Utdannet i vurderingsmetoden, NBAS og veiledningsmetoden, NBO. Arbeider med å videreføre denne kunnskapen til kollegaer på Nyfødt-Intensiv og studenter i barnesykepleie i praksis. Medlem av utvikler og forfattergruppa siden 2013.

Gunnel Axelsson: Jordmor, leder med mastergrad ved Kvinneklinikken UNN Tromsø. Har deltatt i arbeidet med å bygge opp fagnettverket. Medlem av utviklergruppa siden 2012.

Sissel Jansen: Barnesykepleier med lang erfaring fra Nyfødt-intensiv i Tromsø, med i ambulanseteamet. I tillegg engasjert i konsultasjonsteamet ved Statens barnehus i Tromsø. Medlem av utviklergruppa siden 2013.

Dette er kunnskap og tjenester i kontinuerlig utvikling. Om du vil gi innspill til fagstoffet generelt eller informere om tjenester i din organisasjon/område ber vi deg ta kontakt på e-post: leder Inger Pauline Landsem – inger.p.landsem@uit.no

Bli med i nettverket

Du kan også like hjemmesiden til nettverket: Sped- og småbarn. Nordnorsk fagnettverk