Barn av foreldre med misbruksproblem

Barn av foreldre med misbruksproblem

Som nyfødte blir disse barna og mor/foreldre behandlet på føde/barsel eller på Nyfødt-intensiv avhengig av barnets behov og tilstand. Barna kan ha behov for medisiner som lindrer abstinenssymptomer, overvåking av symptomer og hjelp til å etablere spiseferdigheter. De vil ofte være ekstra sensitive for ytre stimuli og må skjermes for unødvendige lyder, lys og aktiviteter.

Hvis utfordringene knyttet til rus-eksponering er kjent før fødsel, vil det ofte foreligge en plan om hvem som følger opp barnet med familie. Identifiseres problemet etter at barnet blir født, kobles spesialkompetanse inn under oppholdet i sykehus.

Helse Nord opprettet et nytt tilbud for familier med spesielt behov for oppfølging på grunn av rus og/eller psykiske vansker hos mor/foreldre i 2014. For Ofoten, Troms og Finnmark ble det opprettet et tverrfaglig forebyggende familieteam(pdf) som organisatorisk er knyttet til Universitetssykehuset Nord-Norge, klinikk for psykiatri og rusbehandling. Et lignende tilbud skal være under oppbygging ved Nordlandssykehuset i Bodø.

KORUS-Nord (Kompetansesenter RUS, Nord-Norge) representerer en viktig kunnskapsressurs for dette tverrfaglige fagfeltet i Helse Nord.

I Helsebiblioteket finnes nasjonale retningslinjer for oppfølging av gravide kvinner under legemiddelassistert rusbehandling (LAR) og en oversikt over ressurser og behandlingstilbud for familier og barn 0 – 6 år. Dessverre finnes få tilbud i Nord Norge.

ANBEFALT LESING

Løvås M. (2015) De viktige små. Sped og små barn født av rusmiddelavhengige mødre. Masteroppgave(pdf)

Bakstad B. (2008) Legemiddelassistert rehabilitering for gravide. En nasjonal prospektiv studie. Masteroppgave(pdf)