Hjem med det premature barnet

Hjem med det premature barnet

Prematurt fødte barn kan utskrives (fra sykehus til hjem) når de:

 • fysiologisk sett er stabile (puster uten mekanisk hjelp),
 • holder temperaturen med normalt mye klær på,
 • ammer eller spiser av flaske (eller at foreldre er opplært til å gi tillegg på sonde/kopp),
 • har akseptable blodsukkerverdier,
 • har tilstrekkelig urinproduksjon,
 • tilstrekkelig vektoppgang. 

Når en fleksibel overgang til hjem er mulig (korte reiseavstander) kan overføringen foregå gradvis gjennom bruk av eksempelvis tilvenningsdager på pasienthotell, dags- eller døgnbesøk hjemme, hjemmedager med jevnlig telefonkontakt eller kontroller på sykehus. I den siste fasen avtales i noen tilfeller hjemreise med åpen retur til Nyfødt-intensiv den første tiden dersom det oppstår problemer. Familier med prematurt fødte barn i Norge får varierende oppfølging. Det hersker faglig tvil og det er lite evaluert hvorvidt eksisterende, nasjonale retningslinjer skisserer adekvate tilbud for denne gruppen som helhet[13]. Det er også uklart hvorvidt faglige råd om tett oppfølging av familier med prematurt fødte barn følges opp i ulike kommuner. Denne tematikken er belyst i flere fagartikler og masteroppgaver de senere år[14] [18].

Alder ved utskrivelse

Hvor modent, eller hvor mange uker barnet er når det kan reise hjem varierer. Det kan også være forskjeller mellom ulike sykehusenheter (ulike utskrivningspraksiser). I perioden 2011 – 2014 var gjennomsnittlig alder ved utskrivning ved Nyfødt-intensiv Bodø og Nyfødt-intensiv Tromsø tilnærmet like (37 uker og 3-5 dager) for prematurt fødte barn mellom GA uke 28 og GA uke 32.

Familielivet er allerede startet
Felles for disse familiene er at de har vært sammen en stund, foreldrene har i varierende grad blitt kjent med sitt barn, og mange er allerede eksperter på å forstå meningen med ulike atferdstegn og uttrykk hos sitt barn før hjemreise. For at nye profesjonelle hjelpere skal få bygd gode samarbeidsrelasjoner med foreldre må de være i stand til å møte foreldrene der de er med hensyn til kunnskap, mestring og eventuell bekymring. Opplæring i denne fasen kan lett bli feil[19].

Mange har i tillegg etablert relasjoner til helsepersonell i sykehuspostene som har betydd mye.Det er bygd allianser hvor foreldre og profesjonelle har delt kunnskap og erfaringer, opparbeidet tillit og bygd trygghet[20]. Med bakgrunn i dette er det noen anbefalinger og råd til helsearbeidere som skal følge opp et prematurt født barn på hjemstedet:I det

 1. Forbered deg. Straks du får vite at du skal ha et spesielt ansvar for en slik familie etter hjemreise bør du kontakte aktuell nyfødt-intensivpost, etterspør informasjon om barnet og familien, send din hilsen til dem med navn og kontaktinformasjon og vis at du vil holde kontakten.
 2. Helsesøster bør besøke familien før utskrivelse fra sykehus der dette er mulig.
  Dette er betydningsfullt for å få til en smidig overføring av kunnskap om barnet, få et innblikk i familiens erfaring og behov for videre behov for hjelp, samt at man kan bygge opp et tillitsforhold og begynnende allianser. 
 3. Beregn tid til flere hjemmebesøk og/eller konsultasjoner på helsestasjonen. Sjekk faglig veileder for oppfølging av prematurt fødte barn.
 4. Bruk tid på å lytte til hva foreldrene allerede vet, har lært om barnet spesielt og om veien videre generelt. Vi vet at foreldres opplevelse av kompetanse og mestringstro er viktig for å styrke deres kapasitet som gode omsorgsgivere. Om du er uenig i faglige veivalg eller råd som er gitt, bør dette tematiseres gjennom åpne spørsmål og ikke som korrigeringer. Spør om hvilke forventninger familien har til deg, hva de i den aktuelle situasjonen har behov for – legg en plan sammen(se punkter i sidemenyen om helsestasjonens rolle).
 5. Vektkontroll & vektutvikling. Husk å alltid korrigere vekt i forhold til barnets gestasjonsalder. Lenke til de ulike persentilskjemaene som er i bruk finner på under hovedfanen Føde/barsel.. Om vektutviklingen er bekymringsfull, kan det være lurt å kontakte barnets kontaktpersonell ved aktuell nyfødt-intensivavdeling for rådføring med dem før du tematiserer bekymring og gir endringsråd til foreldre.
 6. Vaksiner skal gis det prematurt fødte barnet etter faktisk alder.
  I alle andre ting er det klokt å alderskorrigere. Det vil si at et barn som er født 3 måneder for tidlig, og kommer på helsestasjonen etter 3 måneder og 2 uker, skal betraktes som et 14 dager gammelt barn vekt- og utviklingsmessig.

Grønseth R, Cheetham NB, Hovde KR. (2010, 2.utgave). Når utskrivelsen nærmer seg. Produsert av Norsk Sykepleierforbund.