Du er her

Barn med utviklingsforstyrrelser

Noen ganger vet vi allerede i nyfødtperioden at barnet har utviklingsforstyrrelser. Det kan være barn med ulike syndromer og/eller anomalier. Hvor langt et eventuelt sykehusopphold blir, avhenger av barnets helse, behov for nyfødtmedisinske behandlingstiltak og/eller utredning. Ofte kan familen være tilbake i sin hjemkommune relativt snart. De skal følges opp på helsestasjon etter gjeldende retningslinjer.

Noen foreldre vil ta utfordringene når de kommer, mens andre kan ha et sterkt behov for å orientere seg i gjeldende regler og støtteordninger. Informasjon om Jungelhandboka kan være et sted å begynne. Jungelhandboka er en skriftlig veiviser i et komplekst nettverk av offentlige reguleringer, føringer og tilbud - den er laget av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon for å dempe frustrasjoner og fremme en begynnende oversikt hos de berørte.

Enheter innen barnehabilitering ivaretar i stor grad Helse Nord sitt oppfølgingsansvar for disse barna og deres familier (info om habiliteringstilbud  i Helse Nord). Barnehabiliteringsenhetene er knyttet til Barneavdelingene ved de tre største sykehusene i Nord Norge. Enhetene består av bredt sammensatte tverrfaglige team og utreder og følger opp barn med fysiske, sansemessige, intellektuelle funksjonshemminger. De bistår det lokale hjelpeapparatet som har behov for hjelp til utredning og tilrettelegging.

Barnehabiliteringen i Finnmarkssykehuset er lokalisert ved Hammerfest Sykehus.

Barnehabiliteringen i UNN er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord Norge avd. Tromsø.

Barnehabiliteringen i Nordlandssykehuset er lokalisert ved sykehuset i Bodø.

Barnehabiliteringen Helgelandssykehuset er lokalisert i Mosjøen

I tillegg har Helse Nord Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) på en rekke steder. I BUP'ene ivaretas barn med psykologiske og atferdsmessige vansker. Grenseoppgangen mellom arbeidsfeltene til barnehabilitering og BUP'ene er i noen grad fleksible for at barn som har sammensatte plager i størst mulig grad skal kunne forholde seg til et oppfølgingsteam. Oversikt over det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet finner du her.

Alle barnehabiliteringsenhetene har nært samarbeid med det lokale hjelpeapparatet, via barnehage, skole, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) og helsestasjonene. I tillegg samarbeider de med andre institusjoner som har fylkedekkende funksjoner som BUP og Hjelpemiddelsentralen, samt institusjoner som har regionale eller landsdekkende funksjoner som Nordnorsk kompetansesenter for rus (KorusNord), Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde og Autismeteamet ved Barnehabiliteringen i UNN. Statped tilbyr kompetanseheving spesielt til PPT i Norge.

Informasjon om Senter for sjeldne diagnoser finner du her. Senteret er knyttet til Oslo Universitetssykehus. 

Nasjonale tjenester er en fellesbetegnelse for nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansesenter i spesialisthelsetjenesten. Link til siden finner du her.

Helse Nord har Lærings- og mestringssenter i hele landsdelen. Oversikten finner du her.

 

Anbefalt lesing

Kauss KV (2016). De forbudte følelsene. Reportasje på  Sykepleien Nett

Familienettet - stiftelsen SOR her